تلفن کننده2

کاتالوگ ها و نرم افزارها

نرم‌افزاراندرويد دستگاه تلفن کننده مدلهاي G2

دانلود       

نرم‌افزاراندرويد دستگاه تلفن کننده مدل G3

دانلود       

نرم‌ افزاراندرويد دستگاه تلفن کننده مدل G4

دانلود      

نرم‌ افزاراندرويد دستگاه تلفن کننده مدل G5

دانلود